Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LICEUM Ogólnokształcącego IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CZĘSTOCHOWIE "Z TRADYCJĄ W XXI WIEKU"

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie „Z tradycją w XXI wieku” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi: SAiP I LO
§ 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla kultywowania pamięci i tradycji I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, w tym umacniania więzi koleżeńskich absolwentów i przyjaciół Liceum, a także wspierania wszelkich działań podejmowanych na rzecz Liceum, jego pedagogów, uczniów i absolwentów.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
§ 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§ 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 
§ 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 
§ 9. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
§ 10. 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 11. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią, odznakami oraz znakiem graficznym (logo) według wzoru zatwierdzonego przez Władze Stowarzyszenia. 

Rozdział 2.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 12. Celem Stowarzyszenia jest:
1) krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy absolwentów i przyjaciół szkoły, 
2) kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, 
3) opiniowanie aktualnych zjawisk i problemów w życiu szkoły, 
4) szeroko pojęta działalność na rzecz społeczności I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie 
§ 13. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów i przyjaciół szkoły, 
2) pomoc w organizowaniu spotkań koleżeńskich i jubileuszowych, 
3) gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach, 
4) inspirowanie, aktywizowanie absolwentów na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły, 
5) kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych środowiska uczniów szkoły, 
6) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych absolwentów, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego, 
7) organizowanie różnorodnych form dokształcania (odczyty, seminaria, sympozja konferencje, warsztaty twórcze, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i imprezy sportowe), 
8) pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły, 
9) prowadzenie działalności wydawniczej, publikacyjno-informacyjnej, strony internetowej o tematyce związanej z celami statutowymi,
10) promocja i organizacja wolontariatu oraz pomocy społecznej w sytuacjach kryzysowych i losowych członków Stowarzyszenia i społeczności szkolnej,
11) współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, 
12) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami prywatnymi oraz organami szkoły na rzecz rozwoju Liceum,
13) promowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku, rekreacji i turystyki oraz wymiany międzykulturowej, 
14) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 14. 1.Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
§ 15. Stowarzyszenie posiada członków: 
1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 
§ 16. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, która: 
złoży deklarację członkowską na piśmie, 
przedstawi pozytywną opinię jednego członka Stowarzyszenia. 
§ 17. 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Zarząd podejmuje uchwalę o przyjęciu nowego członka nie później niż dwa miesiące od złożenia deklaracji. 
§ 18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
§ 19. 1 Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. 
2. Zarząd podejmuje uchwalę o przyjęciu nowego członka nie później niż dwa miesiące od złożenia deklaracji. 
§ 20. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych,, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia. 
§ 21. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
§ 22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3) uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej na konto Stowarzyszania. 
§ 23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
§ 24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
§ 25. Członkowie honorowi są zwolnieni z jednorazowej opłaty wpisowej, o której mowa w § 22. pkt 3 statutu. 
§ 26. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
2) wykluczenia przez Zarząd: 
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
c) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia 
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
§ 27. 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

Rozdział 4.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 28. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna. 
§ 29. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 
§ 30. 1. W pierwszym terminie uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od ilości obecnych osób na zebraniu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
§ 31. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 
§ 32. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
§ 33. 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Walne Zebranie członków jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania osób. 
4. W przypadku braku określonego w pkt. 3 kworum, następne Walne Zebranie Członków odbywa się po upływie 15 min. od wyznaczonego I terminu zebrania, a uchwały podjęte w II terminie są wiążące. 
§ 34. 1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez: 
1) Zarząd, 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
3. W pozostałym zakresie do Nadzwyczajnego Zebrania Członków stosuje się przepisy właściwe dla zebrania zwyczajnego. 
§ 35. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
2) uchwalanie i zmiana statutu, 
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) uchwalanie budżetu, 
7) uchwalanie wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego, 
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 
§ 36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
§ 37. 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. 
2. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. 
§ 38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 
§ 39. Do kompetencji Zarządu należą: 
1) realizacja celów Stowarzyszenia, 
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
3) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
8) przyjmowanie i skreślanie członków. 
§ 40. 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. 
§ 41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie działalności Zarządu, 
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
§ 42. 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. 
2. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział 5.
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 43. Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.
§ 44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 
§ 45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
§ 46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
§ 47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa. 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
§ 49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
§ 50. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
§ 51. 1. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia. 
2. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
§ 52. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

tel: 536 530 004

Numer konta:

26203000451110000002850370

e-mail: kontakt@absolwentslowak.pl

Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszenieslowacki